Nastavenie matríc

MATRICE Lee

Kalibrovanie nábojnice.

Zašraubujte kalibrovaciu matricu do lisu až sa bude dotýkať pätky (shell holder), potom otočte matricu späť o ¼ otáčky (vznikne vám úzka „vlasová“ medzera). Utiahnite upevňovaciu maticu na matrici (lock ring).Vyrážač zápaliek (decapper) je upevnený v upínacom puzdre. Pokiaľ narazí na prekážku – prekĺzne bez poškodenia. Pre jeho nové nastavenie povolíme svorku vyrážača (decapper clamp), koniec vyrážača dáme do jednej roviny s koncom svorky a znovu dotiahneme.

Pri použití matríc „COLET“ kalibrujete len krčok nábojnice. Tieto matrice sú vhodné len pre strelivo používané v jednej zbrani. Strelivo prebité na matriciach „COLET“ nie je vhodné pre poloautomatické zbrane, zbrane nabíjané pohyblivým predpažbím alebo pákovým ovládaním.

Pokiaľ používate oceľovú matricu je potrebné nábojnice mazať, bez mazania sa nábojnica poškodí.

Karbidové matrice nevyžadujú mazanie nábojnice. Vďaka tvrdosti karbidu nie je nutné nábojnice mazať.

Rozširovanie ústia nábojnice.

Zašraubujte matricu do lisu až sa bude dotýkať pätky (shell holder), potom otočte matricu späť o ¼ otáčky (vznikne vám úzka „vlasová“ medzera). Utiahnite upevňovaciu maticu na matrici (lock ring). Pokiaľ je rozšírenie hrdla nábojnice príliš veľké, vyšraubujte matricu trochu späť ( postupujte po1/4 otáčky) až je rozšírenie také ako potrebujete. Pre maximálnu životnosť nábojnice je dobré nastaviť rozšírenie len také aby sa do nábojnice ľahko vošla strela. Pri použití sa tŕň rozširovača pohybuje v matrici v rozmedzí cca 10 mm a pri vyťahovaní nábojnice sa naraz zastaví. Výsledný otras pomáha striasť strelný prach. Viac menej doporučujeme aby ste skontrolovali či všetok prach prepadol lievikom a tŕňom rozširovača. V každom prípade tŕň rozširovača občas očistite od mazadla na strely, aby sa neupchal nalepeným strelným prachom.

Dávkovanie prachu.

Vyberte si dávku z tabuľky. Nadmerne veľká dávka môže roztrhnúť zbraň a zraniť strelca alebo blízko stojace osoby. Je nebezpečné použiť strelu väčšej váhy a dávkou prachu pre ľahšie strely. Nikdy nezvoľte dávku prachu určenú pre ľahšiu strelu ako používate. Dávky pre o niečo ťažšie strely sú bezpečné. Vždy začínajte s počiatočnou dávkou (starting loads). Môžete postupne zvyšovať dávku k maximálnej dávke (never exceed loads), za predpokladu, že ste schopný rozoznať známky zvýšeného tlaku. Najbezpečnejší a najjednoduchší dávkovač prachu je odmerka Lee. Pokiaľ vám ide o vyššiu rýchlosť prebíjania zauvažujte o Lee Auto-Disk Powder Measure.

Vysvetlivky k tabuľke s prebíjacími údajmi.

START GRAINS – Toto je minimálna počiatočná dávka pre daný typ strely.

VOLUME CC – Je objem počiatočnej dávky v kubických centimetroch- pri použití Lee Perfect Powder Measure. O správnosti nastavenia sa presvedčte pomocou váhy.

AUTO-DISK – Je najväčšia dutina, ktorú je možné použiť pri Lee Auto-Disk Powder Measure.

DIPPER – Je najväčšia použiteľná odmerka Lee. Uistite sa že používate správnu odmerku. Odmerku je potrebné naplniť a zarovnať.

NEVER EXCEED GRAINS – Maximálna dávka prachu pre daný typ strely NEPREKRAČUJTE.

VELOCITY – uvedená rýchlosť je pre maximálnu dávku prachu.

Rýchlosť pre iné dávky prachu = dávka v grainoch / maximálna dávka x rýchlosť

PRESURE – Najvyšší tlak udaný výrobcom prachu.

MINIMUN OAL – Najmenšia bezpečná dĺžka celého náboja pri maximálnej dávke prachu.

Pokiaľ nemôžete nájsť dávku prachu pre presnú váhu strely, ktorú ste zvolili, použite údaj pre najbližšiu ťažšú strelu. Rýchlosť bude zhruba rovnaká ale tlak bude nižší.

Usadenie strely.

Zašraubujte matricu do lisu až sa bude dotýkať shell holdra, potom otočte matricu späť o ¼ otáčky (vznikne vám úzka „vlasová“ medzera). Utiahnite upevňovaciu maticu na matrici. Hĺbka usadenia strely sa nastavuje šraubovaním nastavovacieho šraubu nahor alebo nadol podľa potreby.

Pred začatím nastavovania povoľte nastavovací šraub matrice.

Potom vložte do matrice nábojnicu aj so strelou a nastavovací šraub dotiahnite tak až sa dotkne strely.

Náboj vyberte a nastavovací šraub dotiahnite o 1/4otáčky.

Náboj znova zasuňte na doraz do matrice, vyberte ho a skontrolujte hĺbku osadenia strely.

Ak je hĺbka osadenia strely nedostatočná postup opakujte.

Týmto postupom nastavte matricu tak aby ste mali správnu dĺžku náboja

Strely je nutné osadiť dostatočne hlboko aby prešli mechanizmom zbrane – dodržujte maximálnu dĺžku náboja. Ak chcete nábojnicu zahrdliť, zašraubujte matricu a skúšajte pokiaľ nevytvára správne zahrdlenie. Aby sa dosiahlo rovnaké zahrdlenie, musí byť nábojnice skrátené na rovnakú dĺžku. Prílišné zahrdlenie bude mať za následok deformáciu striel z mäkkého olova.

Upozornenie

Príliš hlboké usadenie striel zmenší objem a zvýši tlak. Je veľmi dôležité aby terčové wadcuttery boli používané s malými dávkami prachu. V tabuľkách ich môžete spoznať podľa ich zníženej rýchlosti.

Lee Carbide Factory Crim Die

Zašraubujte matricu do lisu až sa bude dotýkať pätky (shell holder), potom otočte matricu späť o ¼ otáčky (vznikne vám úzka „vlasová“ medzera).

Povoľte nastavovací šraub matrice.

Vložte do pätky náboj a zasuňte ho do matrice. Nastavovací šraub doťahujte pokiaľ nezacítite odpor.

Náboj vytiahnite z matrice a dotiahnite nastavovací šraub o ¼ otáčky. Náboj znova zasuňte na doraz do matrice, vytiahnite a skontrolujte zaškrtenie. Ak požadujete väčšie zaškrtenie opakujte predošlý postup.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com