Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú zdroje energie, ktoré sa nachádzajú v neobmedzenom množstve vo svojej prirodzenej podobe a sú obnoviteľné na ľudskej časovke, čo znamená, že sa rýchlo znovu tvoria a obnovujú. Tieto zdroje energie majú menší alebo žiadny negatívny vplyv na životné prostredie v porovnaní s tradičnými fosílnymi palivami, ktoré vytvárajú emisie skleníkových plynov a prispievajú k globálnemu otepľovaniu a znečisťovaniu ovzdušia.

Medzi hlavné obnoviteľné zdroje energie patria:

Slnečná energia

Slnečná energia: Využíva sa solárna energia získavaná zo slnečných lúčov, ktoré je možné konvertovať na elektrickú energiu pomocou fotovoltaických alebo tepelných solárnych panelov.

Veterná energia: Veterné turbíny využívajú pohyb vzduchu na výrobe elektrickej energie. Veterná energia je najviac využívaná v oblastiach s dostatočnými veternými podmienkami.

Vodná energia: Vodné elektrárne využívajú tok riek alebo vodopády na generovanie elektrickej energie. Patrí sem aj energie prílivu a odlivu.

Biomasa: Biomasa je organický materiál, ktorý môže byť využitý na výrobu tepla alebo elektrickej energie, napríklad drevo, odpad z poľnohospodárstva, a biologicky rozložiteľné odpady.

Geotermálna energia: Využíva teplo z vnútra Zeme na generovanie elektrickej energie alebo na priame vykurovanie a chladenie budov.

Oceánová energia: Získava sa z prílivov, odlivov, teplotných rozdielov alebo pohybu vĺn v oceáne.

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je dôležité z dôvodu zníženia emisií skleníkových plynov, ochrany životného prostredia a diverzifikácie energetických zdrojov, čo znižuje závislosť na fosílnych palivách. Postupne sa stávajú stále viac konkurencieschopnými voči tradičným fosílnym palivám aj z hľadiska ekonomickej stránky.